Wytwory z zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży (5 – 18 lat)

Materiałowe obrazki na wzór afrykańskiej sztuki z Beninu:

Różne:

 Malunki na wzór sztuki Aborygenów:

Przypinki:

Druciaki:

 

 

Masa papierowa (papier mache):

 Pierniki:

Zabawki z recyclingu:

 

Kalejdoskop:

Gwoździe i nici:

Plastelinowe obrazki:

Pixel art:

Yarnbombing mini ;) :

Relief z wytłaczanej blachy:

Jajko Faberge:

Papierowe kwiaty:

Pinata:

Kule „śniegowe” (w słoikach):

Masa solna:

Ramki z różnych materiałów:

Z rolek po papierze toaletowym:

Witraże z bibuły:

Plakaty:

Mexican skull art:

Napis:

Kartki z brokatem a la „kula śnieżna”:

Mydełka glicerynowe:

 

 Krótki opis celów zajęć:

1) warsztaty z etnicznej sztuki świata (malowidła Aborygenów, obrazki tekstylne z Beninu, indonezyjski batik, indiańskie łapacze snów, meksykańskie słońca z gliny, maski afrykańskie, greckie wazy z papier mache, chińska i japońska kaligrafia, arabskie mozaiki, itp.)

2) warsztaty okolicznościowe (Boże Narodzenie, Adwent, Halloween, karnawał, przedwiośnie, Wielkanoc itd. – dekoracje, kartki, przedmioty)

3) warsztaty Recycling Art (wykorzystujące opakowania po produktach jako tworzywo sztuki, ozdób i zabawek)

4) warsztaty minirękodzieła artystycznego dla dzieci (tworzenie „prawdziwych” przedmiotów, praca z różnymi materiałami i narzędziami)

 

Celem wszystkich warsztatów jest wzbudzenie zaufania do własnej kreatywności i poznanie swoich nieograniczonych możliwości twórczych. Różnorodność propozycji pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie, zwłaszcza dzieciom zniechęconym do prac plastycznych i uważającym się za „niezdolne”.

Warsztaty przewartościowują ocenę (samoocenę) prac, kładą nacisk na twórczym przekształceniu „nieudanego” efektu plastycznego w inny, zmieniony efekt. Rozszerzają ocenę prac z opozycji „ładny – brzydki”, „udany – nieudany” na „ciekawy, pomysłowy, zaskakujący, nieoczekiwany, efektowny itp.”. Praca z dorosłym, który również bierze udział w zajęciach modeluje dziecko: dorosły również podlega procesowi „nie udało mi się to, co zamierzyłem, przekształcam to w coś innego”.

Praca z różnymi materiałami poszerza sprawności manualne i wiedzę o fakturach, strukturach i fizycznych własnościach materiałów (np. filc daje się układać, rozciągać; drut się wygina, papier i klej z mąki tworzą twardą i trwałą powierzchnię, przedmioty użytkowe i opakowania stanowią takie samo tworzywo sztuki jak materiały plastyczne; kredki świecowe pod wpływem gorąca rozpuszczają się i wyglądają jak farby; itp., niepozorny karton po pomalowaniu wygląda jak ozdoba z metalu itp.).

Warsztaty ze sztuki etnicznej świata można połączyć z poznawaniem danego regionu. Tworzenie przedmiotów „jak Aborygen”, „jak Afrykanin”, „jak Indianin” pozwala przez udział i wyobraźnię otworzyć dziecko na różnorodność świata.

Wykorzystywanie materiałów z otoczenia codziennego (np. rolki po papierze toaletowym, ziarna fasoli, soczewicy, ryż, orzechy, patyki, nakrętki z napojów, plastikowe butelki, puszki, guziki) pozwala rozwijać wyobraźnię i patrzeć na wszystkie przedmioty jako na potencjalne dzieła sztuki. W dziecku zaś utrwala się tożsamość twórcy sztuki :).

Short description of the classes’ purposes:

1)      Ethnic art workshops (aboriginal paintings, Benin textiles, indonesian batik, indian dream catchers, mexican clay sun, african masks, greek vases made from papier-mache, chinese and japanese caligraphy, arabic mosaics, et caetera.)

2)      Occasional workshops (Christmass, Advent, Halloween, carnival, early spring, Easter, et caetera – decorations, cards, items)

3)      Recycling Art workshops – using recycled packages and wrappings to make toys, items and art.

4)      Small artisal handicraft workshops for kids (making “real” items, using different materials and tools)

 

The aim of all workshops is making the kids trust their creativity and making them explore their ulimited creative possibilities. The wide variety of propositions will let everybody to find something suitable, especially the kids that are discouraged to art activities and thinkin that they have no tallent at all.

The workshops are re-evaluating the evaluation (and self-evaluation) of art works, they are emphasizing the creative transformation of the “unsuccessful” art effect into other, changed effect. They are expanding the evaluation of work from the oposition “nice-ugly”, “successful-unsuccesfull” into “interesting, creative, surprising, brilliant” and so on. Working together with an adult who is also participating in workshops is giving a kid an example: an adult is also coming under the process “i didn’t make what I wanted to do, so I will transfer it into something else”.

Working with a variety of materials is expanding manual skills and knowledge about structures, textures and phisical properties of materials (e.g felt is stretcheable, wire bends, paper and glue made of flour together make hard and durable surface, everyday objects and packagings are as good to make art as plastic materials, crayons are melting in heat and becoming paints, painted carton can look like metal, et caetera.)

Ethnic art workshops can be associated with learning about regions. Making items “like an Aboriginal”, “like an African”, “like an Indian” is helping to open the kid to the variety of the world, using his participation and imagination.

Using everyday objects like beans, rise, nuts, plastic bottles, cans, buttons) is letting the kid to develop his imagination and to see every object as an potential artwork. And the kid gets the identity of an art creator :). 

Dodaj komentarz